Projekt papper

Skålar och pärlor av papper.

Skålar och pärlor ingår i vårt utbud av workshop för högstadieelever och vuxna.

Stora pappersbollar.

Pappersbollar, ett led I vårt arbete med performance 2021.

Projekt Papper

PAPPERSPROJEKT/FIGURTEATERKOMPANIET

Papper är en fantastisk skapelse som sedan många tusen år enar människor från hela världen på olika sätt.

Papper i olika former och olika uttryck såsom naturkollage, ritade och målade bilder samt skrivna och tryckta texter, har kommit till oss genom en resa från det gamla Egypten, genom Kina, Arabländerna, Spanien, Frankrike, England och Tyskland för att sedan hamna hos oss i Norden.

I Sverige är Värmland platsen där den stora produktionen av papper finns.

För oss, och idag är papper en symbol för den naturliga processen där vår miljö är en viktig del av det vi måste ta hand om. Men det är också ett material som kan hjälpa oss att förstå, kommunicera och tillsammans skapa och arbeta för en bättre framtid.

Papper som en del av naturens kretslopp och Papper som konstnärligt utryck är temat vi kommer att arbeta med under 2019-2021.

I projektet ingår att söka och sprida kunskap om pappersprocessen i Värmland. I samarbete med Paper Province och de företag som producerar olika typer av papper.

Vi vill använda oss av dessa produkter på ett konstnärligt sätt genom att:

  • Genomföra olika kreativa verkstäder i förskola och skola.
  • Producera dockteater och teater med papper som kreativ material.
  • Bjuda nationella och internationella papperskonstnärer att göra utställningar i vår konsthall Magasin Katrin i Långban.

För vårt pappersprojekt har vi fått ett treårigt projketstöd från Region Värmland, stöd till utställningen 2020 av Paper Province, stöd till teaterproduktionen Pappelina -min syster från Statens kulturråd samt stöd i form av material av pappersproducenten Billerud Korsnäs Sweden.

Välkomna till vårt Pappersprojektet!

Project paper

Jorge Pell

Paper is a fantastic material, which for thousands of years has united people around the world in different ways.

Paper in various shapes, nature collages, drawn and painted pictures as well as written and printed texts. Has come to us here in the north from China, through a trip from ancient Egypt, the Arab countries, Spain, France, England and Germany.

In Sweden, Värmland is the place where the large production of paper is located.

For us, and today, paper is a symbol of the natural process where our environment is an important part of what we must take care of. But it is also a material that can help us understand, communicate and together create and work for a better future.

 Paper as part of nature's cycle, and Paper as artistic expression is the theme we will work with during 2019-2021.

The project includes seeking and disseminating knowledge about the paper process in Värmland. In collaboration with Paper Province and the companies that produce different types of paper.

We want to use these products in an artistic way by:

Implement various creative workshops in preschool and school.
Produce puppet theater and theater with paper as creative material.
Invite national and international paper artists to make exhibitions in our art gallery Magasin Katrin in Långban.
For our paper project, we have received three-year project support from Region Värmland, support for the 2020 exhibition of Paper Province, support for the theater production Pappelina - my  Sister from the Swedish National Council for Culture and support in the form of material from paper producer Billerud Korsnäs Sweden.

Welcome to our Paper Project!

Senaste kommentarer